Categories:

Spendesammlung 1/2

Am Laf vum Schouljoer 2021-2022 sinn duerch vereenzelt Schülerprojeten an de Quizowend Spenden fir d’Ukraine gemaach ginn. An dem Kader sinn duerch d’Schüler an d’Personal eng ronn 5700 € zesummekomm déi un d’Associatioun LUkraine https://ukrainians.lu/ gespent gi sinn.

Article précédent
Article suivant